REGULAMENT OFICIAL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI FACEBOOK

 “Păstrăm curăţenia de Paște!SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI


Organizatorul Concursului ”Păstrăm curăţenia!” (denumit în continuare ”Concurs”) este TOP DEFENDER S.R.L. denumit în cele ce urmează ”Organizatorul”, cu sediul în Mun. Suceava, Calea Burdujeni nr. 22B, jud. Suceava, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/467/2012, Cod Unic de Înregistrare Fiscală RO30329642.

 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.


SECȚIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFĂȘURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 29 martie - 13 aprilie 2023 pe pagina de Facebook TOP DEFENDER, https://www.facebook.com/topdefenderromania, denumită în continuare ”Platformă de Social Media”, cât și pe pagina proprie a magazinului online a Organizatorului https://topdefender.ro/ .


SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data participării la Concurs, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.


Nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai agenției de publicitate și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricarei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate al participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.


Participarea la acest Concurs are valoare de acceptare integrală şi liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

Un participant poate câștiga un singur premiu, indiferent de numărul de înscrieri, premiul fiind acordat doar pe teritoriul României.


SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI


Concursul are următorul mecanism de participare:

Participanții vor afla de concurs de pe pagina TOP DEFENDER de Facebook, cât și de pe pagina proprie a magazinului online a Organizatorului https://topdefender.ro/

Participanții se pot înscrie în concurs în perioada 29 martie - 13 aprilie 2023;

Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunii 3;

 

Pentru a participa la Concurs, orice persoană interesată care îndeplinește condițiile de participare menționate la Secțiunea nr. 3 trebuie să:

 

-          Dețină un cont de utilizator pe platforma Facebook;

-          Acceseze pagina de Facebook a Organizatorului;

-          Dea FOLLOW sau LIKE paginii de Facebook a Organizatorului;

-          Lase într-un comentariu la postare numele unui produs comercializat de către Organizator cu care i-ar plăcea să faca curăţenie de Paşte;

-          Să fie informat cu privire la Regulamentul Concursului ”Păstrăm curăţenia!” de pe www.topdefender.ro ;

-          Să fie informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – Secțiunea ”Politica confidentialitate” de pe site-ul www.topdefender.ro ;

Comentariile multiple nu sunt acceptate, va fi luat în considerare un singur comentariu de la fiecare participant.


SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

În cadrul Concursului se va acorda 1 (un) singur premiu, constând în:

 

MOP ELECTRIC CU ABURI BASS POLSKA


SECŢIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI


Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți, prin intermediul aplicației software specializate  www.random.org .

Toți participanții la Concurs trebuie să îndeplinească condițiile prezentului Regulament.

Un participant se poate înscrie în Concurs ori de câte ori dorește. Participarea sa va fi luată în considerare însă o singură dată.

 

 

SECȚIUNEA 7. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigatorul Concursului i se va aduce la cunoștință rezultatul Concursului pe data de 13 aprilie 2023, astfel: i se va afișa numele pe pagina de Facebook TOP DEFENDER într-o postare dedicată, iar câștigătorul va fi anunțat printr-un mesaj privat sau un apel telefonic.

Prin furnizarea informațiilor solicitate, câștigătorul acceptă implicit premiul și își exprimă acordul în legătură cu anunțarea ca și câștigator, prin publicarea numelui și a prenumelui pe Platforma de Social Media a Organizatorului.

Predarea premiului se va face in maximum 14 zile lucrătoare de la data contactării câștigătorului, în cazul în care unul dintre produse nu se află în stocul Organizatorului.

Dacă la finalul perioadei Concursului nu vor exista participanți înscriși sau participanții nu îndeplinesc întocmai condițiile prezentului Concurs, premiul va rămâne în posesia Organizatorului.

 

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru datele furnizate de câştigător care nu sunt conforme cu realitatea, motiv pentru care acesta nu poate intra în posesia premiului.

 

Dacă se va constata că a furnizat date false, eronate, câștigatorul nu va putea primi premiul. Transmiterea premiului se va face prin dovedirea identității câștigătorului pentru a se putea verifica autenticitatea datelor furnizate. În cazul nerespectării acestor condiții, premiul nu se va acorda persoanei respective.


În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de către Organizator prin același mecanism, acesta va extrage altul. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

Doar câștigătorii vor primi mesaj privat de anunțare din partea Organizatorului.

 

SECȚIUNEA 8. DREPTURI DE AUTOR


Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Facebook.com.

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI


Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 12 aprilie 2023, ora 23.59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natura a face imposibilă derularea, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul Concurs.

 

Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forța majoră înseamnă orice eveniment extern, invincibil, imprevizibil și inevitabil, a cărui apariție îl pune pe Organizator în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

 

Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului, precum și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Dacă va invoca forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice Participanților la Concurs existența acesteia în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.


SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI


Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe adresa de Facebook a TOP DEFENDER. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe 
https://www.facebook.com/topdefenderromania.

 

SECȚIUNEA 11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

Protecția și securitatea datelor sunt foarte importante pentru Organizator. În consecință, prin această secțiune vă informăm cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm în această Campanie, precum și cu privire la modalitatea de prelucrare a acestora.

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în mod strict confidențial și în conformitate cu legislația privind protecția datelor și cu prezentul Regulament.

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

 

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigatorilor.

 

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE


Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină la sursă și să vireze impozitul datorat pentru Premiile acordate Participantilor câștigători ai Concursului.

 

SECȚIUNEA 13. LITIGII


În cazul unor litigii aparute între TOP DEFENDER și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instantelor rom
âne competente de la sediul Organizatorului.

 

ORGANIZATOR,

TOP DEFENDER S.R.L.

Reprezentant legal,

   Axiinte Daniel

Product added to wishlist
Product added to compare.